ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B014/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อเครื่องมือวัดทางไฟฟ้ารายการ เพาเวอร์แฟคเตอร์ พร้อม Telescoping Hot Universal Stick จำนวน 15 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ : 15 สิงหาคม 2559 ถึง 24 สิงหาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 2 กันยายน 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,006,250    บาท
ราคากลาง : 2,006,250    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 100,313    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาราคาต่อรายการ
-ตามเงื่อนไขจัดซื้อประกวดราคาเลขที่ ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B014/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590801181322678_ประกาศราคากลางประกวดราคาเครื่องมือวัด B014.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590801181322631_ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ซป.B014.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 1 สิงหาคม 2559