ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ. 05M/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรองปี2558 กลุ่ม STRAIN AND SUSPENSION HARDWARE จำนวน 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 27 มีนาคม 2558 ถึง 8 เมษายน 2558
วันที่เสนอราคา : 9 เมษายน 2558
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 430,700    บาท
ราคากลาง : 430,700    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 27032558_สเตรนแคล้มป์.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมตามแบบสอบราคา


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 27 มีนาคม 2558