ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2กบญ.(จซ.)012/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุ กลุ่มลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน 3 รายการ สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าโป่งน้ำร้อน 2 (ชั่วคราว)
ระยะเวลาขายแบบ : 4 ตุลาคม 2559 ถึง 12 ตุลาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 14 ตุลาคม 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,191,847.74    บาท
ราคากลาง : 1,191,847.74    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามแบบสอบราคาเลขที่ ซส.ก.2กบญ.(จซ.)012/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25591004160109984_ประกาศราคากลาง012-59.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25591004160109922_ประกาศสอบราคา012-59.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พงศธร สุนทราเดชอังกูร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 4 ตุลาคม 2559