ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)036D/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62017332389
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุขาดแคลน กลุ่มซีทีแรงสูง 10 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 7 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เสนอราคา : 25 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 7909654    บาท
ราคากลาง : 7909654    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 10    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620207101425903_ประกาศราคากลาง 036D-62.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620207101425872_ประกาศเชิญชวน036D001.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : sasinoot.kho@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 7 กุมภาพันธ์ 2562