ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)035D/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61067189633
รายละเอียด : จัดซื้อสายไฟ 3 รายการ สำหรับงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ เลขที่ ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)035D/2561
ระยะเวลาขายแบบ : 15 มิถุนายน 2561 ถึง 22 มิถุนายน 2561
วันที่เสนอราคา : 25 มิถุนายน 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,197,780    บาท
ราคากลาง : 2,382,890    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610615143429852_ปปช. 035D.2561.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610615143429821_ประกาศ 035D.2561001.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : กุลนาถ คงสวัสดิ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 15 มิถุนายน 2561