ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   คพ.จบ. 088/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62097144814
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ ขาดแคลนของโครงการพัฒนาระบบสายส่งและระบบจำหน่าย (คพจ.1) ประจำปี 2562
ที่ ก.2 กบญ(บพ.)4273/2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) จำนวน 1 รายการ เลขที่ คพ.จบ. 088/2562
ระยะเวลาขายแบบ : 9 กันยายน 2562 ถึง 16 กันยายน 2562
วันที่เสนอราคา : 17 กันยายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 992,425    บาท
ราคากลาง : 992,425    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    039-3028182           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620909152518794_ราคากลาง คพ.จบ088 2562.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620909152518778_2019-09-09 15-11.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นุชนารถ บัวเฟื่อง    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 9 กันยายน 2562