ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-I(F)-034/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63057164635
รายละเอียด : จัดซื้อเครื่องมือสำหรับงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี (21 รายการ) (ไฟฟ้า) ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ.
ระยะเวลาขายแบบ : 20 พฤษภาคม 2563 ถึง 8 มิถุนายน 2563
วันที่เสนอราคา : 10 มิถุนายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 11,128,000.00    บาท
ราคากลาง : 11,124,629.53    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 21    รายการ
โทรศัพท์ :    02-5909066           Fax :    02-5909068           E-mail :    csd@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630520152926070_01ตารางราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630520152926054_02ประกาศ.docx   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ณญาดา รุธิรโก    E-mail : nayada.rut@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 20 พฤษภาคม 2563