ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2 กบญ.(จซ.) B022/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 3 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 6 ตุลาคม 2558 ถึง 16 ตุลาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 27 ตุลาคม 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 9711000    บาท
ราคากลาง : 9711000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 485550    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580926091013562_ประกาศราคากลางซส.ก.2 กบญ.(จซ.) 022-2558.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580926091013483_ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 คอนกรีต ซป.B022.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 26 กันยายน 2558