ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2 กบญ.(จซ) B001/2559 PART C

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ กลุ่มเครื่องมือตรวจสอบลูกถ้วย 1 รายการ 15 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ : 21 มกราคม 2559 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่เสนอราคา : 11 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา : 9:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 4,975,500    บาท
ราคากลาง : 4,975,500    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 248,775    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455086ต่อ10326           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590113001104875_ประกาศราคากลางประกวดราคาเครื่องมือตรวจสอบลูกถ้วยPART C.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 13 มกราคม 2559