ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.2 กญ.(ปบ.) 107/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62117482272
รายละเอียด : รายงานขอจ้างเหมาตัดลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแบบรายปี ประจำปี 2563 ในพื้นที่ กฟอ.กาญจนดิษฐ์ และ กฟฟ.ในสังกัด
ระยะเวลาขายแบบ : 4 ธันวาคม 2562 ถึง 18 ธันวาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 19 ธันวาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,873,803.39    บาท
ราคากลาง : 1,873,803.39    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 27    รายการ
โทรศัพท์ :    077379201           Fax :    077379181           E-mail :    anucha.tho@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621203152749146_4.1 ประกาศราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621209135602968_ประกวดราคาจ้างเหมาตัดลิดรอนต้นไม้รายปี 2563.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อนุชา ทองชิต    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 3 ธันวาคม 2562