ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   กบษ.014/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62097584443
รายละเอียด : จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดง 22 เควี สำหรับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย 5 (ชั่วคราว)
ระยะเวลาขายแบบ : 7 ตุลาคม 2562 ถึง 15 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 16 ตุลาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,375,400    บาท
ราคากลาง : 2,300,714    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    034-339140 ต่อ 10623           Fax :    -           E-mail :    worapong.lim@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620926204938123_05 ประกาศราคากลาง ปปช..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620926204938107_09 ร่างประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วรพงษ์ ลิ้มเจริญ    E-mail : worapong.lim@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 26 กันยายน 2562