ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ก.2 ฝปบ.341/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานีไฟฟ้า Unmanned จำนวน 11 แห่ง
โดยวิธีประกวดราคา
ระยะเวลาขายแบบ : 4 พฤศจิกายน 2558 ถึง 13 พฤศจิกายน 2558
วันที่เสนอราคา : 24 พฤศจิกายน 2558
เวลา : 10:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 4,455,000    บาท
ราคากลาง : 4,455,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 222,750    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    038-784944           Fax :    038-784944           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25581022163414644_1.1 ประกาศราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25581022163414519_สำเนาประกาศประกวดราคา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สายัณต์ งามหน้า    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 22 ตุลาคม 2558