ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   S1(B)Hardware(พัสดุรอง)006/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61117472998
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2562 อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 10 มกราคม 2562 ถึง 24 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 25 มกราคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 5,231,593.80    บาท
ราคากลาง : 5,539,336.50    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 6    รายการ
โทรศัพท์ :    032-598538-43 ต่อ10326           Fax :    032-598478           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620110151634711_ราคากลาง 006.2562.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620110151634680_ประกาศจัดซื้อ 006.2562.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : ศรินยา สุทธารมย์    E-mail : salinya.sut@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 10 มกราคม 2562