ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2-กบญ.(จซ) B005/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อหม้อแปลง 3 เฟส 22 เควี ขนาดต่างๆ 5 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 16 มีนาคม 2558 ถึง 24 มีนาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 3 เมษายน 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 9,319,700    บาท
ราคากลาง : 9,319,700    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 465,985    บาท
จำนวน : 5    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 03032558_ประกาศราคากลางประกวดราคา หม้อแปลง ซป-B005.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 03032558_ประกาศ ประกวดราคา ซป.ก.2กบญ.B005-58.pdf   
หมายเหตุ : โปรดศึกษาเงื่อนไขเพิ่มเติม จากแบบประกวดราคา


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 3 มีนาคม 2558