ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต.2 ถล.(บห.)840/2563 ลว. 25 มี.ค.2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63037309081
รายละเอียด : จ้างก่อสร้างสำนักงาน กฟย.อ.เกาะยาว แบบ Knockdown (พื้นที่เกาะยาวใหญ่)
ระยะเวลาขายแบบ : 26 มีนาคม 2563 ถึง 1 เมษายน 2563
วันที่เสนอราคา : 2 เมษายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,958,421    บาท
ราคากลาง : 1,958,421    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0-7638-6880           Fax :    0-7638-6878           E-mail :    Tippawan.cha@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630326114518461_ป.4 (6 แผ่น).pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630326133619514_ประกาศจัดซื้อจ้าง สำนักงาน เกาะยาว.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ทิพวรรณ เจริญพงษ์    E-mail : tippawan.cha@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 26 มีนาคม 2563