ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   กฟภ.กจต.ป(สฟ)-013-2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62087091748
รายละเอียด : จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดง จำนวน 3 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : 26 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 8,883,675.00    บาท
ราคากลาง : 8,111,135.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    0-250-5324           Fax :    0-2591-5401           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621108102641520_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621108102641489_20191108100602.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ชาณิดา กิตติพิทยากร    E-mail : tanyarat.kit@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 พฤศจิกายน 2562