ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)04D/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ พัสดุรองกลุ่มอุปกรณ์ป้องกันติดตั้งล่อฟ้า จำนวน 1 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรองปี 2561
ระยะเวลาขายแบบ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่เสนอราคา : 20 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 9,205,766.40    บาท
ราคากลาง : 7,192,005    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 200    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 460,289    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและจะพิจารณาจากราคาต่อรายการ
-เสนอราคารวมค่าขนส่งถึงคลังพัสดุ กฟก.2
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610205142330201_ประกาศราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610205142330185_ประกาศ04D.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : พงศธร สุนทราเดชอังกูร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 5 กุมภาพันธ์ 2561