ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก2 กบล.(วฟ)4/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63027240834
รายละเอียด : จัดซื้อ Disturbance Analyzer with Computer Notebook ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. ปี 2563
ระยะเวลาขายแบบ : 26 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 6 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา : 9 มีนาคม 2563
เวลา : 8:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1580000    บาท
ราคากลาง : 1570093.46    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455086           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630306151022616_แบบ บก ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630306151022569_ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นิรุจ อัญชลี    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 6 มีนาคม 2563