ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   จ.ฉ.2บบ.(บง.)1319/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62107258192
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์กรณีงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้าในเขตรับผิดชอบของ กฟส.บรบือ ประจำปี 2563
ระยะเวลาขายแบบ : 7 พฤศจิกายน 2562 ถึง 14 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 856000    บาท
ราคากลาง : 856000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    043770037           Fax :    043771483           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621107161352281_ตารางราคากลาง63.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621107153059355_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : จีรวรรณ ภักดีสุวรรณ    E-mail : jeerawan.puh@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 7 พฤศจิกายน 2562