ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2สชข.002/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : p62090005450
รายละเอียด : งานปรับปรุงตกแต่งภายใน และงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการลูกค้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสนามชัยเขต
ระยะเวลาขายแบบ : 9 กันยายน 2562 ถึง 16 กันยายน 2562
วันที่เสนอราคา : 17 กันยายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 999,059.-    บาท
ราคากลาง : 999,059.-    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620909155548505_แบบตารางราคากลาง+บก.1 สนช..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สุนี พูลโภคา    E-mail : sunee.poo@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 9 กันยายน 2562