ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2 กกค.(ยค) ป.01 /2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63017251467
รายละเอียด : เช่าเพิ่มเติมแผนงานยานพาหนะปี 2561-2566 กฟก.2
ระยะเวลาขายแบบ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่เสนอราคา : 25 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 11,228,580    บาท
ราคากลาง : 11,228,580    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 561,429บาท    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455086           Fax :    038455300           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630302155635288_63017251467_1_20200115043133[1].pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630302155635272_ตัวอย่างร่างประกาศเชิญชวนเช่าพิ่มเติม 2561-2566.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : เกษม มากนิคม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 2 มีนาคม 2563