ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   จ.ก.2ยธ./03/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : งานทาสีพร้อมติดตั้งตาข่ายกันนก อาคาร 5 กฟก.2
ระยะเวลาขายแบบ : 22 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559
วันที่เสนอราคา : 5 กันยายน 2559
เวลา : 10:00 น. - 11:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,035,000    บาท
ราคากลาง : 958,720    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590822142735973_ราคากลาง‡.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590822142735942_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภาวิณี โชติสุภา    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 22 สิงหาคม 2559