ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ก.2กกค.(ยค.)-ป.02/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : เช่ารถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab จำนวน 3 คัน
ระยะเวลาขายแบบ : 18 เมษายน 2560 ถึง 27 เมษายน 2560
วันที่เสนอราคา : 16 พฤษภาคม 2560
เวลา : 9:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 3,240,000    บาท
ราคากลาง : 2,869,740    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535.-    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 143,487    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10173           Fax :    038-455300           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในแบบประกวดราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600331141846277_ราคากลางเช่ารถ 3 คัน.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600331141846262_ประกาศ รถ 3 คัน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภาวิณี โชติสุภา    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 31 มีนาคม 2560