ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   กฟภ.กบข.(ก)-002-2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63037162679
รายละเอียด : งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบบริหารจัดการโครงข่าย (NMS) ของอุปกรณ์สื่อสัญญาณ DWDM ทดแทนระบบบริหารจัดการเดิม
ระยะเวลาขายแบบ : 25 มีนาคม 2563 ถึง 9 เมษายน 2563
วันที่เสนอราคา : 10 เมษายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 31,886,000.-    บาท
ราคากลาง : 30,812,500.-    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 1,594,300.-    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    025909654           Fax :    025909658           E-mail :    SUPHACHOKE.WEE@PEA.CO.TH
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630325170702716_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630325170702670_ประกาศประกวดราคา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สุภโชค วีระชวนะศักดิ์    E-mail : suphachoke.wee@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 25 มีนาคม 2563