ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2 กบญ.(จซ.)019D/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ซื้อพัสดุสำหรับก่อสร้างงานสายเคเบิลใต้ดินระบบจำหน่าย 22 เควี จำนวน 8 วงจร เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)019D/2561
ระยะเวลาขายแบบ : 6 มีนาคม 2561 ถึง 13 มีนาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 14 มีนาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 4063500.48    บาท
ราคากลาง : 3517518.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจาก ราคาต่อรายการ
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610305162934680_ตารางราคากลางสายใต้ดิน 8 วงจร.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610305162934680_019D.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซท์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 5 มีนาคม 2561