ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA(S2)กบษ.007/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61107005270
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเชื่อมสายแรงสูง ๒๒-๓๓ kV ทดแทน จำนวน ๓๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 3 ตุลาคม 2561 ถึง 12 ตุลาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 16 ตุลาคม 2561
เวลา : 9:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,996,000.00    บาท
ราคากลาง : 3,291,405.60    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    075-378430-9 ต่อ 10626           Fax :    075-763328           E-mail :    narongsak.joo@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25611002133756730_ตารางคำนวณราคากลางเครื่องมือฮอทสติก 32 รายการ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25611002133756699_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ณรงค์ศักดิ์ จุลจรูญ    E-mail : narongsak.joo@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 2 ตุลาคม 2561