ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ก.2 พนท.(บป)009/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62017384036
รายละเอียด : มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ด้านงานงดจ่ายไฟ กฟอ.พานทอง ด้วยวิธี (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 7 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เสนอราคา : 8 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,101,591.75    บาท
ราคากลาง : 1,101,591.75    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038451046-7           Fax :    038451046           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620208154845392_ตาราง ปปช กฟอ.พนท.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : 1. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือ บุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Govemment Procurement : E-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3. ผู้เสนอราคาต้องจัดหาผู้มาปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ 5 คนขึ้นไป
4. ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์และความรู้ด้านมิเตอร์ อย่างน้อย 1 ปี
5. ผู้เสนอราคาต้องมีความชำนาญในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
6. ผู้เสนอราคาต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต รักงานบริการและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
7. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติงานตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
8. ผู้เสนอราคาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องผ่อนผัน และ อุปกรณ์การงดจ่ายไฟเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้รับผิดชอบ : วรวณา บุนนาค    E-mail : wanvana.kri@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 กุมภาพันธ์ 2562