ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ซ.ก.2 กบล.(มม.)04/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63037135973
รายละเอียด : ซื้อ High current testing set จำนวน 5 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ : 23 มีนาคม 2563 ถึง 26 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา : 27 มีนาคม 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 642,000    บาท
ราคากลาง : 481,500    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    038-455292           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630321130527965_ตารางแสดงราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630321130527933_ประกาศประกวดราคาซื้อ High curent testing set.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วรพงษ์ ศิรินามมนตรี    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 21 มีนาคม 2563