ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   S1(B)Hardware(พัสดุรอง)003/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61127049879
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรองประจำปี2562 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 40 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 11 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 13 มีนาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 14 มีนาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 25,011,370.91    บาท
ราคากลาง : 22,816,719.89    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : รายการที่13 PREFORMED D/E,SAC22kV 185sq.mm. 29.78 mm เป็นเงิน 257,856.00บาท    บาท
จำนวน : 40    รายการ
โทรศัพท์ :    032-598538-43 ต่อ10326           Fax :    032-598478           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620211101359723_แบบแสดงราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620211102420750_ประกาศ 003.2562.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศรินยา สุทธารมย์    E-mail : salinya.sut@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 11 กุมภาพันธ์ 2562