ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   กบญ.ก.1(B)-I-067-2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61127189554
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรองสำหรับงานเร่งรัดปรับปรุงระบบไฟฟ้าและงานจัดหาพัสดุทดแทนงานย้ายแนวระบบจำหน่าย ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 18 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 11 มกราคม 2562 ถึง 29 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 30 มกราคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 30,131,156.13    บาท
ราคากลาง : 30,114,753.03    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 383702.00 บาท    บาท
จำนวน : 18    รายการ
โทรศัพท์ :    035-241702 ต่อ 10326, 081-8524797           Fax :    035-323-868           E-mail :    pur.pea-c1-act@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620111172622044_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ กบญ.ก.1(B)-I-067-2561.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620111172707323_ประกาศเชิญชวน กบญ.ก.1(จซ)-(B)-I-067-2561.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พิมพ์ชญา เลิศลิ้มชลาลัย    E-mail : pimchaya.ler@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 11 มกราคม 2562