ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.2 กบษ.(ปฮ.)557/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ซื้อ Conductive Suit จำนวน 4 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ : 17 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่เสนอราคา : 1 มีนาคม 2559
เวลา : 9:00 น. - 11:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 834,600    บาท
ราคากลาง : -    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-4555273           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590216180903781_ปปช.07 Conductive Suit.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพงศ์ สุขประเสริฐ    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 16 กุมภาพันธ์ 2559