ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2 กบญ.(จซ) B017/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต 3 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 5 พฤศจิกายน 2558 ถึง 16 พฤศจิกายน 2558
วันที่เสนอราคา : 25 พฤศจิกายน 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 5940800    บาท
ราคากลาง : 5940800    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 297040    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25581026155726964_ประกาศราคากลางประกวดราคา คอนกรีต B017-58.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25581026155726917_ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 คอนกรีต ซป.B017.pdf   
หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 26 ตุลาคม 2558