ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   กฟภ.กจต.ป(สฟ)-012-2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62057255113
รายละเอียด : จัดซื้อสาย Optical Fiber Overhead Ground Wire(OPGW) จำนวน 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 10 กันยายน 2562 ถึง 26 กันยายน 2562
วันที่เสนอราคา : 27 กันยายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 6,471,360.00    บาท
ราคากลาง : 6,471,360.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    0-250-5324           Fax :    0-2591-5401           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620910101121150_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620910132108057_20190910132546.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ชาณิดา กิตติพิทยากร    E-mail : tanyarat.kit@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 10 กันยายน 2562