ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA(S2)กบญ.003/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต คพจ.1 แผนงานที่ 3 (ไลน์เมน) เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 6,400 ต้น (เลขที่โครงการ e-GP:61037469649)
ระยะเวลาขายแบบ : 9 เมษายน 2561 ถึง 4 พฤษภาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 7 พฤษภาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 47730560    บาท
ราคากลาง : 47086848    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 2386528    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    075-378430-7 ต่อ 10326           Fax :    075-378441           E-mail :    sinee.cha@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามเงื่อนไขซื้อ (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) ที่ กฟภ.กำหนด ใช้เกณฑ์พิจารณาราคาต่ำสุด และพิจารณาราคารวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610409122340654_03-ตารางราคากลาง PEA(S2) ราคากลางใหม่.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610409122340638_ประกาศเลขที่ PEA(S2)กบญ.003_2561.PDF   
หมายเหตุ : กำหนดส่งมอบ ออกเป็น 2 งวด โดยมีรายละเอียดดังนี้ งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ จำนวน 3,400 ต้น (ตามจุดกองหมอนที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา)ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบ จำนวน 3,000 ต้น (ตามจุดกองหมอนที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา) ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา


ผู้รับผิดชอบ : กวีชาติ นิจสุนกิจ    E-mail : kavechart.nit@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 9 เมษายน 2561