ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่   PEA(S2)กบญ.003/2561

รายละเอียด : จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต คพจ.1 แผนงานที่ 3 (ไลน์เมน) เสา คอร. ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 6,400 ต้น (เลขที่โครงการ e-GP:61037469649)
ระยะเวลาขายแบบ : 9 เมษายน 2561 ถึง 4 พฤษภาคม 2561
เวลาที่ขายแบบ : 8:30 น. - 16:30 น.
สถานที่ขายแบบ : ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างขายแบบ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (WWW.gprocurement.go.th) ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
วันที่ยื่นซอง : 7 พฤษภาคม 2561
เวลาที่ยื่นซอง : 8:30 น. - 16:30 น.
สถานที่ยื่นซอง : กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง WWW.gprocurement.go.th
วงเงินงบประมาณ : 47,730,560    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 47,086,848    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 2,386,528    บาท
วันที่เปิดซอง : 8 พฤษภาคม 2561
เวลาที่เปิดซอง : 9:00 น. เป็นต้นไป
สถานที่เปิดซอง : ตรวจสอบเอกสารเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมพิจารณาผลการจัดซื้อและจัดจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    075-378430-7 ต่อ 10326           Fax :    075-378441           E-mail :    sinee.cha@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : ตามเงื่อนไขซื้อ (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) ที่ กฟภ.กำหนด ใช้เกณฑ์พิจารณาราคาต่ำสุด และพิจารณาราคารวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610409122340654_03-ตารางราคากลาง PEA(S2) ราคากลางใหม่.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610409122340638_ประกาศเลขที่ PEA(S2)กบญ.003_2561.PDF   
หมายเหตุ : กำหนดส่งมอบ ออกเป็น 2 งวด โดยมีรายละเอียดดังนี้ งวดที่ 1 กำหนดส่งมอบ จำนวน 3,400 ต้น (ตามจุดกองหมอนที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา)ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา งวดที่ 2 กำหนดส่งมอบ จำนวน 3,000 ต้น (ตามจุดกองหมอนที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา) ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
     


ผู้รับผิดชอบ : กวีชาติ นิจสุนกิจ    E-mail : kavechart.nit@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 9 เมษายน 2561