ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-SPM3-Q2.13/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61087352441
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ระบบ 115-22 kV (เพิ่มเติม) ที่สถานีไฟฟ้าดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และสถานีไฟฟ้าบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 2 ตุลาคม 2561 ถึง 1 พฤศจิกายน 2561
วันที่เสนอราคา : 2 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 73,500,654    บาท
ราคากลาง : 73,717,757    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,284    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 3,675,033    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    025905836           Fax :    025905855           E-mail :    spm@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25611002164124302_ราคากลาง DOA BOP (เผยแพร่).pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25611002164124255_DOA_BOP_ประกาศประกวดราคา.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พันทิวา ชิตเครือ    E-mail : pantiwa.thi@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 2 ตุลาคม 2561