ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   N2.EB.(กบษ.)-07/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63037293163
รายละเอียด : จัดซื้อ Battery Load Tester
ระยะเวลาขายแบบ : 25 มีนาคม 2563 ถึง 1 เมษายน 2563
วันที่เสนอราคา : 2 เมษายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 642000    บาท
ราคากลาง : 642000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    055-320097           Fax :    -           E-mail :    nukul.joy@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นุกูล จ๋อยก้อม    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 25 มีนาคม 2563