ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   (e-bidding)ต.3กกค(จร.)002/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61127297831
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มขนาดหม้อแปลง SQAT06S/53,54 บ้านตะโล๊ะ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 10 มกราคม 2562 ถึง 20 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 21 มกราคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,091,400.00    บาท
ราคากลาง : 1,091,400.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    073262649           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620110102111190_ราคากลาง ตามแบบ ปปช.กำหนด.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620110102111174_090748.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วิรชัช ไชยลาภ    E-mail : wirachat.cha@hotmail.com    วันที่ประกาศ : 10 มกราคม 2562