ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ปจ-ก.2 กกค.(จค.)001/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน , ฐานรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้า , ประตู-รั้ว , ป้ายชื่อ , ถนน-ลานหิน และติดตั้งระบบประปา-ไฟฟ้า-สุขาภิบาล-กราวด์กริด สถานีไฟฟ้าบึง 3 (ชั่วคราว)
จ.ชลบุรี
ระยะเวลาขายแบบ : 24 มกราคม 2560 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่เสนอราคา : 23 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา : 10:00 น. - 11:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 2689200    บาท
ราคากลาง : 2689200    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 134460    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455300           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ใช้ราคาของผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600110110254973_IMG_20170110_105303.jpg   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600110110254973_IMG_20170110_105048.jpg   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ชัยพัฒน์ ตรีรัตนประยูร    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 10 มกราคม 2560