ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   น.1 กกค.(จค.)(จปก.)(e-bid)01/62

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62087135748
รายละเอียด : จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้ไลน์สายส่งระบบ 115 เควี ช่วง สฟ.ฮอด จ.เชียงใหม่ - สฟ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ในช่วง กม.2+947 ถึง กม.39 ตาม คพส.9.1
ระยะเวลาขายแบบ : 11 กันยายน 2562 ถึง 25 กันยายน 2562
วันที่เสนอราคา : 26 กันยายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 5408660    บาท
ราคากลาง : 5408660    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1000    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 270433    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    053241018 ต่อ 10162           Fax :    053246810           E-mail :    chawengsak.wan@gmail.com
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620911151026188_ประกาศราคากลาง ใต้ไลน์ ฮอด-แม่สะเรียง.PDF   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620911151026173_ประกาศประกวดราคา ใต้ไลน์.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : เชวงศักดิ์ วาณิชย์โรจนรัตน์    E-mail : chawengsak.wan@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 11 กันยายน 2562