ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ก.2 กรท.(ปข.)-สซ.(ป) 001/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อกระดาษม้วนชนิด Thermal สีขาว มีลายน้ำ สัญลักษณ์ กฟภ.สีฟ้า ขนาด 7.8 ซม.x 50 ม. สำหรับเครื่องบันทึกเงินสด (POS)
จำนวน 47,440 ม้วน
ระยะเวลาขายแบบ : 16 ตุลาคม 2558 ถึง 27 ตุลาคม 2558
วันที่เสนอราคา : 6 พฤศจิกายน 2558
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 4,459,360.00    บาท
ราคากลาง : 4,459,360.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 222,968.00    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455245           Fax :    038455244           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25581007115745737_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง-กระดาษ58.docx   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25581007115745721_ประกาศประกวดราคากระดาษ58.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : คมจักร เจริญวงศ์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 7 ตุลาคม 2558