ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ก.2 กรท.(ปข.) ปก.001/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : เช่าวงจรสื่อสาร IP-VPN จำนวน 38 วงจร
ระยะเวลาขายแบบ : 31 มีนาคม 2560 ถึง 11 เมษายน 2560
วันที่เสนอราคา : 26 เมษายน 2560
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 6,063,048    บาท
ราคากลาง : 6,063,048    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 303,152.40    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10367 , 089-1757977 , 038-455245           Fax :    038-455244           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาตามเอกสารของผู้เสนอราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600322091327698_เช่าวงจรสื่อสาร IP-VPN 032560.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600322091327667_ประกาศ.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ธัญวิชญ์ วิเศษสุวรรณ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 22 มีนาคม 2560