ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-DSRP.3(F)-123/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62107043841
รายละเอียด : ซื้อ Lightning Arrester 96 kV 10 kA
ระยะเวลาขายแบบ : 9 ตุลาคม 2562 ถึง 17 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 18 ตุลาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1765500    บาท
ราคากลาง : 333840    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    025909066           Fax :    025909068           E-mail :    csd@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621009093609516_ราคากลาง 123.62.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621009093609485_ประกาศ PEA-DSRP.3(F)-123-2562.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : โสรยา ฤกษ์ใหญ่    E-mail : soraya.reu@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 9 ตุลาคม 2562