ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-I(G)-018/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62027093014
รายละเอียด : ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องดักกรองฝุ่นปูนซีเมนต์ผง และป้องกันการระเบิดจากแรงอัดอากาศ
ระยะเวลาขายแบบ : 11 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เสนอราคา : 20 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 830,320.-    บาท
ราคากลาง : 830,320.-    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    02-590-9066           Fax :    02-590-9068           E-mail :    csd@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620208150706109_ราคากลาง018.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620208150706093_ประกาศ018.62.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : รงรอง ไชยสุวรรณ    E-mail : rongrorng.cha@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 กุมภาพันธ์ 2562