ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)014D/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62017186353
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์เข้าปลายสาย จำนวน 13 รายการ ตามแผนจัดหาพัสดุรอง กฟก.2 ประจำปี 2562
ระยะเวลาขายแบบ : 7 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เสนอราคา : 25 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 6,295,770.86    บาท
ราคากลาง : 5,803,856.94    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 13    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    Pennee.sin@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620207161732415_ตารางแสดงวงเงินราคากลาง014D-62.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620207161732400_ประกาศซื้อ014D-62001.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : ธันยธรณ์ อุดมผล    E-mail : pennee.sin@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 7 กุมภาพันธ์ 2562