ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.ก.2กบญ.(จซ.)07D/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62117006034
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้อพัสดุรองประจำปี 2563 กลุ่มอุปกรณ์ประกอบลูกถ้วย จำนวน 4 รายการ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)07D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : 18 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,643,713.20    บาท
ราคากลาง : 1,717,781.59    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280,038-467685           E-mail :    ploynapad.boo@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621108095047721_ราคากลาง 07D-63.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621108095047705_ประกาศ07D.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.pea.co.th หรือ www.gprocurement.go.th


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : ploynapad.boo@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 พฤศจิกายน 2562