ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA(S2)กบญ.030/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62017089377
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรองปี 2562 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 1 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ PEA(S2)กบญ.030/2561
ระยะเวลาขายแบบ : 11 มกราคม 2562 ถึง 18 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 21 มกราคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 3749344.20    บาท
ราคากลาง : 3689830.80    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0-7537-8430-7 ต่อ 10326           Fax :    0-7537-8441           E-mail :    sinee.cha@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620111162018564_3.6.ตารางราคากลาง PEA(S2)กบญ.030_2561.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620111162018517_3.4.ประกาศจัดซื้อ PEA(S2)กบญ.030_2561.PDF   
หมายเหตุ : กำหนดส่งมอบพัสดุ 1 งวด ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันที่ ลงนามในสัญญาซื้อขาย/ใบสั่งซื้อ (PO) โดยให้จัดส่งที่ คลังพัสดุ จังหวัดนครศรีธรรมราช การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช และภายในงวดสามารถทยอยส่งพัสดุได้


ผู้รับผิดชอบ : ลภัสรดา แก้วเจริญ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 11 มกราคม 2562