ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.มค.086/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63057098238
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างเหมาบริการค่าแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการปรับปรุง, เสริมระบบจำหน่าย ช่วง บายพาสมหาสารคาม-บ้านอุปราช อ.เมือง จ.มหาสารคาม ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม (ปก.มค.086/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 20 พฤษภาคม 2563 ถึง 25 พฤษภาคม 2563
วันที่เสนอราคา : 26 พฤษภาคม 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,043,426.08    บาท
ราคากลาง : 2,043,426.08    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    043-750461           Fax :    043-971303           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630520093449068_แบบฟอร์ม ป.ป.ช. เลขที่ ปก.มค.(กส.) 007.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630520093449053_ประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ปลื้มกมล สุขาภิวัฒน์    E-mail : pluemkamol.suk@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 20 พฤษภาคม 2563