ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.(จซ.)B018/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ INSULATOR,SUSPENSION,CLASS 52-3,TIS.354
ระยะเวลาขายแบบ : 14 ตุลาคม 2559 ถึง 26 ตุลาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 8 พฤศจิกายน 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 8706654.20    บาท
ราคากลาง : 8706654.20    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 435333    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : - พิจารณาคุณสมบัติตามเงื่อนไขประกวดราคา เลขที่ ซป.ก.2กบญง(จซ.)B018/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25591005145805811_ประกาศราคากลางB018-59.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25591005145805764_ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกวด ลุกถ้วย B018.pdf   
หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 5 ตุลาคม 2559