ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.2 กบษ.(รล.) 3312 /2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้งานก่อสร้าง สฟฟ.ฉะเชิงเทรา ๒ (ชั่วคราว)
ระยะเวลาขายแบบ : 24 พฤศจิกายน 2559 ถึง 2 ธันวาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 7 ธันวาคม 2559
เวลา : 10:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,024,772.77    บาท
ราคากลาง : 1,712,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    0972411122           Fax :    038467736           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคารวม และผ่านเงื่อนไขที่กำหนดตามเอกสาร
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25591114113007969_03)ปปช07.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภัสชา หิรัญกร    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 14 พฤศจิกายน 2559