ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ปซ.ก.2กรส.(รอ.)03/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 223 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ : 25 ตุลาคม 2559 ถึง 4 พฤศจิกายน 2559
วันที่เสนอราคา : 16 พฤศจิกายน 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 3041774.60    บาท
ราคากลาง : 3041774.60    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 152090    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : - พิจารณาราคาต่อรายการ
- เงื่อนไขการพิจารณาผลิตภัณฑ์ ตามแบบประกวดราคาเลขที่ ปซ.ก.2กรส.(รอ.)03/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25591013191143987_ประกาศราคากลางประกวดราคาเครื่องรับส่งวิทยุ03-59.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-285-5405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 13 ตุลาคม 2559